Door Marjolijn Moester op 16 april 2016

Windmolens wel of niet?

Afgelopen maandag 11 april was in het forum (voorloper van de raadsvergadering) het volgende onderwerp aan de orde: Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie. Aan de forum- en raadsleden werd gevraagd om een oordeel te vellen of de gemeente Zutphen voor €70.000 mee wil doen aan een zeer integraal onderzoek (totale kosten €700.000,=) naar de plaatsing van windmolens in de gemeente Zutphen.

Het forum
IIsselwind (initiatiefnemer van de windmolens) hield een zeer heldere en enthousiaste presentatie. Er was ook een inspreker van Tegenwind (tegenstanders van windmolens op de voorgesteld plek). Hij deed het ook erg goed. Er zijn veel vragen gesteld door alle 11 fracties. De vragen gingen over draagvlak, de overlast, de rol van de gemeente Zutphen, etc.

Met name de vraag hoeveel draagvlak is er en hoe onderzoek je dat was een hamvraag. Een deel van de partijen zei dat je eerst onderzoek moet doen naar het draagvlak en dan pas naar de overige punten die in het voorliggende stuk staan (zie ook https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/initiatief-burgerenergiecoperaties-tot-realisatie-van-windenergie). Een ander deel vindt dat je het als geheel moet bekijken. Dat laatste vinden wij ook. Na een goede discussie werd de vraag gesteld of het onderwerp door kan naar de raad. Zes waren tegen en vijf voor. Dus ging het voorstel niet door naar de raad. Dus het college is nu aan zet.

Ons standpunt
De PvdA-fractie vindt het een goed idee om onderzoek te doen naar de mogelijke plaatsing van windmolens in de gemeente Zutphen. Ons standpunt is: We zijn voor windmolens maar niet ten koste van alles.

Het onderzoek
We willen eerst een degelijk onderzoek zoals ook voorgesteld door het college. Dit onderzoek behelst uitgangspunten en randvoorwaarden waar de coöperaties aan moeten voldoen om straks als gemeente formeel medewerking aan het initiatief te kunnen verlenen. Deze punten zijn:

  1. één samenhangend project windenergie in het zoekgebied onder leiding van de energiecoöperaties
  2. een plan voor optimale landschappelijke inpassing en versterking
  3. een plan voor behoud en vergroten van recreatiemogelijkheden
  4. aangetoonde participatie van inwoners en het vergaren van draagvlak
  5. plan voor het mede inzetten van de revenuen voor de lokale gemeenschap
  6. voorbereiding en uitvoering van de planvorming volgens de door de energiecoöperaties opgestelde gedragscode voor proces, participatie, procedures en het treffen van regelingen met omwonenden

Met name het punt van het opleveren van rendement op de lange termijn en de overlast voor de omgeving zijn voor ons belangrijke thema’s. Ook het enkele feit dat er ook nog steeds gekeken wordt naar alternatieve locaties is voor ons van belang.

Het college is nu aanzet. Dit wachten wij even af.

Marjolijn Moester
PvdA raadslid gemeente Zutphen

Initiatief burgerenergiecoöperaties tot realisatie van windenergie. Marjolijn Moester

 

 

Marjolijn Moester

Marjolijn Moester

Mijn naam is Marjolijn Moester, moeder van 2 kinderen en gastouder van beroep. Ik ging in de politiek omdat ik iedereen dezelfde kansen wens, v/m, arm/rijk, hoog opgeleid /laagopgeleid, etc. Ik werk aan gelijke kansen. Ik ben raadslid sinds 2014 en wil dit werk graag nog 4 jaar voortzetten. Ik ben vicefractievoorzitter en op 19

Meer over Marjolijn Moester