Door op 6 november 2014

Portefeuille verandering in het college van B&W

Graag informeer ik u persoonlijk dat er een verandering heeft plaats gevonden in de verdeling van portefeuilles in het college van Burgemeester en Wethouders.
Tot nu toe had ik de portefeuille Arbeidsmarktbeleid, inclusief aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, Economische Zaken, onderdeel Bedrijventerreinen, Participatiewet en Minimabeleid, Kunst- en Cultuur en Sport.

Echter, de grote drukte in mijn agenda en de onevenwichtige verdeling van de portefeuilles in het college van B&W hebben ertoe geleid dat het onderdeel sport (exclusief het zwembad) over gaat naar Coby Pennings.

Dit is een goede en logische keuze omdat dit college sport in het onderwijs, de wijken en de ongeorganiseerde sport in de openbare ruimte wil stimuleren. Deze accenten zullen onderdeel uit maken van de te ontwikkelen sport- en spelnota, waarin sport in de breedste zin van het woord als middel tot participatie wordt gezien en als belangrijke preventieve pijler in het sociale domein. Onderwijs en Openbare Ruimte vormen de kern van de portefeuille van Coby. Bovendien kan het college op deze manier garanderen dat ook de sport een wethouder heeft die er voor de volle 100% is.
Het is gebleken dat dat in mijn geval anders is.

Het dossier arbeidsmarktbeleid, aansluiting onderwijs en arbeidsmarkt, participatiewet en minimabeleid vergen zowel lokaal als in de arbeidsmarktregio vele malen meer van mijn tijd en aandacht, dan gedacht tijdens de onderhandelingen rondom het coalitieakkoord.

Daarnaast sta ik voor de opdracht een economische agenda 2015 – 2020 voor Zutphen te ontwikkelen, met als doel het versterken van het vestigingsklimaat van onze gemeente en de regio ten einde bedrijven te behouden, nieuwe bedrijven aan te trekken en de werkgelegenheid te vergroten. Tot slot heb ik de opdracht de impasse rondom het nieuwe cultuurcluster of Broederenklooster op te lossen en een nieuwe cultuurnota te presenteren. Belangrijke pijlers in die nota zullen zijn: het bezien van cultuur als middel om participatie te vergroten, tweedeling tegen te gaan en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Zutphen.

Ik begrijp dat sport een belangrijke portefeuille is voor onze partij en daarom is dit besluit ons college niet gemakkelijk gevallen. Onder onze leden en in ons netwerk bevinden zich heel veel actieve sportbeoefenaars en mensen in besturen van sportverenigingen.
Het verlies van deze portefeuille betekent echter niet dat de PvdA haar aandacht voor het dossier verliest. Wij zullen ons sterk blijven inzetten voor de sport, de sportbeoefening, de sportverenigingen, bewegen en ontmoeten, zowel vanuit de raad als in het college.

Mocht u vragen hebben over deze verandering, dan beantwoord ik die heel graag tijdens de ledenvergadering van 26 november aanstaande. Sowieso hoop ik u daar te zien, om ook over andere onderwerpen verder van gedachten te kunnen wisselen.

Met hartelijke rode groet,
Annelies de Jonge
Wethouder Arbeidsmarktbeleid, Economische- en Sociale Zaken en Kunst en Cultuur.

Portefeuille verandering per 1 november 2014