Het formatieproces

Door Redactie op 16 mei 2018

Update 16 mei

Aanstaande vrijdag 18 mei presenteren GroenLinks Zutphen samen met de PvdA, SP en VVD het coalitieakkoord aan de raads- en forumleden en alle geïnteresseerden.
De presentatie vindt om 16.30 uur plaats in het boterlokaal in het Koelhuis en zal ca. 45 minuten duren. Na afloop is er ruimte voor informeel napraten tijdens het Sunsetcafé op de benedenverdieping.
De zaal is open vanaf 16.00 uur. Tijdens de presentatie wordt kort ingegaan op het proces, maar de nadruk ligt uiteraard op de inhoud. Een ieder is welkom. De aanwezigen krijgen de mogelijkheid om vragen te stellen. Het debat over het akkoord vindt plaats tijdens de raadsvergadering van 28 mei aanstaande.
Naar verwachting is vandaag, woensdag, het integriteitsonderzoek over de wethouders kandidaten afgerond. De formerende partijen zullen dan vandaag aan het eind van de dag bekendmaken wie de wethouders kandidaten zijn.

===============

Update 8 mei

Op 18 mei zal het concept coalitieakkoord gepresenteerd worden en een week later zullen de beoogde wethouders worden voorgesteld. De PvdA onderhandelaars leggen het concept op 23 mei aan de leden voor in het Pakhuis Noorderhaven.
Op 28 mei wordt het concept akkoord gepresenteerd aan de raad en worden de wethouders die het akkoord moeten gaan uitvoeren, voorgesteld.

De portefeuille verdeling is als volgt:

 • GroenLinks: Financiën (was VVD), Energie & Klimaat, Mobiliteit, Personeel & Organisatie, en bestuurlijke vernieuwing.
 • PvdA: Jeugd, Onderwijs (waren beide GroenLinks), Economie en Arbeidsmarkt, Inkoop, ICT en Openbare Ruimte.
 • SP: WMO, Wonen, en Cultuur
 • VVD: Werk & Inkomen (was PvdA), Omgevingswet, Ruimtelijke Ordening, Grondzaken en Vastgoed, en Sport.

======================

Update 2 mei

Het is al weer ruim twee weken geleden dat wij iets hoorden over de onderhandelingen, maar de partijen geven nu aan dat zij het eens zijn over de rode draad in het programma. De formerende partijen schreven een brief aan de raad. Het wordt een akkoord op hoofdlijnen en zij hopen op 18 mei het akkoord te kunnen presenteren.

De afgelopen tijd hebben de partijen gepraat over de binnenstad, het project Poort van Zuid, de portefeuilleverdeling, woonklimaat, huishoudelijke hulp, het budget voor het zogeheten sociaal domein en het thema werk en participatie.

In de afgelopen weken is men het op hoofdlijnen eens geworden over wonen en de huishoudelijke hulp en de vernieuwing van het focustraject. De komende weken wordt nog gesproken over het sociaal domein en de gemeentelijke financiën.
Verder wordt de integriteit van de wethouders kandidaten getoetst, dit zal ongeveer twee weken in beslag nemen, waarna het wethouders team zal worden gepresenteerd.

De voorgenomen tijdslijn: het akkoord wordt 18 mei bekend gemaakt. Op 26 mei is er een openbare bijeenkomst waar ook kennis gemaakt kan worden met de kandidaat-wethouders en op 28 mei zal het college worden geïnstalleerd.

Voortgangsbericht (30 april 2018) aan Raad en Forumleden

===============

Update 16 april

De deelnemende partijen kijken in positieve zin terug op de eerste twee gesprekken. De gesprekken donderdag en zaterdag gingen over het sociaal domein inclusief de huishoudelijke hulp, het Focustraject van de gemeente Zutphen, financiën, duurzaamheid en energietransitie. De komende weken is een aantal dagen gereserveerd om hier verder inhoudelijk over door te praten.

De partijen zijn het eens over het steven naar een bestuurlijk akkoord op hoofdlijnen. Dit maakt het mogelijk om de komende vier jaar voldoende ruimte te laten voor het gesprek met de raad en inwoners van Zutphen en Warnsveld.

De komende weken praten de partijen ook door over de portefeuilleverdeling en de kandidaat-wethouders. Hierbij is het streven om in een vroegtijdig stadium van het formatieproces al te werken aan de kwaliteit en de teambuilding van het nieuw te vormen college.

==============

Update 9 april

Maandagavond hebben de informateurs hun visie gegeven op de politieke toekomst van Zutphen. GroenLinks werd bij de verkiezingen de grootste partij. De informateurs kregen van GroenLinks de opdracht om verkennende gesprekken te voeren, voor een coalitie.

De informateurs gaven daarbij voorkeur aan drie mogelijke coalities.Het zijn: GroenLinks, PvdA, SP en VVD als de eerste; GroenLinks, PvdA, VVD en D66 als tweede; GroenLinks, PvdA, SP en D66 als derde. De PvdA wordt in alle varianten genoemd. Volgens de informateurs was het signaal dat de partij in Zutphen, tegen de landelijke trend in, wel groeide, genoeg om hen er vol bij te betrekken.

De partijen zijn het allemaal eens dat GroenLinks de formatie moet leiden. Alle partijen gaven aan mee te willen doen. Alleen GroenLinks gaf aan een minderheidscoalitie te accepteren. De bovengenoemde coalities hebben allemaal een meerderheid.

Speerpunten
Alle partijen noemden bij de informateurs duurzaamheid en een aanpak van het sociaal domein als belangrijk.

Afvallers
Burgerbelang viel voor de informateurs af omdat de partij de afgelopen tijd als instabiel werd ervaren. Ook CDA en ChristenUnie (die samenwerken) waren niet bruikbaar voor de coalitie in verband met breekpunten die de partijen formuleerden omtrent de aanstelling van wethouders.

Liza Luesink van GroenLinks neemt het advies ter harte, zegt ze. GroenLinks gaat nu zelf in gesprek met de partijen om een coalitie te vormen.

=====================================

Uitnodiging van de informateurs dd. 6 april 2018

Dag fractievoorzitters,
Namens de informateurs nodig ik u graag uit voor de openbare bijeenkomst waarbij zij hun advies voor de formatie bekendmaken en aan u toelichten. De bijeenkomst is maandag 9 april om 18.15 uur in de Burgerzaal. Het advies wordt aangeboden aan Liza Luesink van GroenLinks. Zij zal vervolgens een reactie geven op het advies van de informateurs.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst willen de informateurs u graag vertrouwelijk informeren over de hoofdlijn van het advies.
Zij doen dit maandag 9 april, 17.15 uur in de collegekamer (voorafgaand aan het presidium).
==========================================

Brief van de onderhandelaars van de PvdA aan de informateurs dd. 30 maart 2018

Geachte inwoners van Zutphen en Warnsveld,
Geachte informateurs, beste Rosalie en Victor,

Het voelt bijzonder om u te schrijven, omdat het gesternte waaronder wij deze brief schrijven zoveel anders is dan vier jaar geleden. De uitslag van de verkiezingen heeft ons verrast. De winst van Groen Links, het verlies van de SP, van D66, de winst van de PvdA, het verlies van Burgerbelang. Blijde gezichten, trotse campagneleiders en ook pijn en teleurstelling bij anderen, afscheid van 16 raadsleden met wie we veel hebben samengewerkt, de installatie van zoveel nieuwe raads- en forumleden en de vorming van een nieuwe coalitie.

Het formeren van een nieuwe coalitie met bijpassende wethouders is makkelijker gezegd dan gedaan. Vooral omdat het succes van deze nieuwe samenwerking voor een belangrijk deel zal afhangen van de chemie tussen de bestuurders in het college, de kracht die zij kunnen genereren in en met de samenleving en de ambtelijke organisatie en de capaciteiten van de individuele wethouders.

De PvdA vindt het belangrijk dat er een college, een team, komt dat bestaat uit bestuurders die inspireren. Bestuurders met visie, lef, daadkracht en het vermogen tot luisteren, begrijpen, aansturen en samenwerken. Een hands-on college dat de gemeenteraad en meeneemt en ruimte biedt, een college dat is staat is tot verbinden en open, eerlijk en transparant zijn. Een team dat boven alles zin heeft om er echt iets van te maken, met iedereen in de samenleving die dat wil. Een team met ambitie en de capaciteiten om die ambities ook waar te maken!

De campagne was intensief en ook voorzichtig. De scherpte was best moeilijk te vinden. Aan de ene kant willen partijen zich allemaal onderscheiden van elkaar. Dat moet ook, want dan valt er iets te kiezen. Aan de andere kant hebben we als lokale politiek in de afgelopen jaren nou juist zoveel geïnvesteerd in het samen optrekken. Omdat we allemaal weten dat dit belangrijk is voor onze stad. Het gedoe van vier jaar geleden en bij vlagen ook in de afgelopen bestuursperiode verdiende geen schoonheidsprijs en heeft vertrouwen in het lokaal bestuur geschonden.

Het rapport van dhr. Wim Dijkstra met adviezen over het verbeteren van de bestuurscultuur en het rapport van dhr. Van Netten met adviezen over de te kiezen inhoudelijke koers, hebben geholpen bij de keuzes die de gemeenteraad en het college van B&W samen hebben gemaakt. Zowel op de inhoud, als op de manier waarop we samenwerken met elkaar en met inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en in de regio. Die keuzes verdienen, wat de PvdA betreft, verdere verdieping.

De sociaal – economische kracht van Zutphen en Warnsveld moet verder versterkt worden, omdat dynamische steden toekomstperspectief hebben. De PvdA vindt het belangrijk dat, ondanks de bezuinigingen die ook gevonden moeten worden, dit hoofddoel blijft behouden voor de volgende bestuursperiode en dat ook de drie subdoelen leidend zijn: het verminderen van de individuele afhankelijkheid van de overheid voor bestaanszekerheid en maatschappelijk welzijn van mensen, het versterken van de aantrekkelijkheid van Zutphen voor nieuwe inwoners en het versterken van het ondernemersklimaat.

Binnen dat bredere kader, die lange termijn agenda, kunnen speerpunten een plaats krijgen. Voor de PvdA zijn de volgende speerpunten van wezenlijk belang:

 1. Stevig werken aan het verkleinen en voorkomen van werkloosheid.
  Het vergroten van de kansen op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met behulp van onderwijs, van mensen, waaronder ook jongeren. En het vergroten van de werkgelegenheid in Zutphen en in de regio. Het verder bestrijden van armoede, met name onder kinderen, en terugdringen van schuldenproblematiek bij mensen hoort hierbij. Ondernemers, ondernemersorganisaties, onderwijsinstellingen, uitvoeringsorganisaties, maatschappelijk werk en de regio zijn belangrijke partners op dit thema.
  Bijzondere aandacht vergt de groeiende groep van mensen in de participatiewet met een “afstand tot de arbeidsmarkt”. Waar deze mensen voor 1 januari 2015 in de WSW, WAJONG of WIA terecht kwamen en op die manier verzekerd waren van bescherming, begeleiding en bestaanszekerheid, is dat vandaag niet meer.
  De PvdA doet graag mee in een college dat bereid is om ambitieuze oplossingen te bedenken voor deze mensen en het opzoeken van de randen van wat mogelijk is, niet schuwt.
 2. Stevig werken aan het toekomstperspectief van ouderen en jongeren in Zutphen en Warnsveld.
  De combinatie van de toekomstige vergrijzing, krimp en de afname van het aantal mantelzorgers maakt dat we een serieuze opgave hebben als het gaat om het welzijn van ouderen in Zutphen en Warnsveld. Enerzijds zijn de ouderen van vandaag niet meer de ouderen uit het verleden, want een stuk vitaler en zelfbewuster. Tegelijkertijd is onze stad nog niet ingericht op deze groeiende groep mensen die ook mee willen doen. Aan de andere kant zien we ook dat de groep ouderen met, bijvoorbeeld, dementie of die eenzaam zijn groeiende is, zonder dat we daar goed op voorbereid zijn.Die eenzaamheid zien we ook steeds meer bij jonge mensen en kinderen. Daarbovenop komt het feit dat jongeren aangeven dat ze in onze stad te weinig gezien worden en het gevoel hebben dat ze te weinig meetellen. Zorgen hebben wij over de groeiende groep van kinderen en jeugd die een beroep doen op jeugdzorg en/of in aanraking komt met politie en justitie. De PvdA heeft de ambitie dat alle jongeren zich thuis voelen in Zutphen en Warnsveld en zich hier blijvend kunnen ontplooien.
  De PvdA doet graag mee in een college dat bereid is om alle mensen een plek te bieden en weet te anticiperen op deze grotere vraagstukken van welzijn van specifieke groepen, de levendigheid in wijken en buurten en de vitaliteit van het verenigingsleven. Maatschappelijk werk, zorg- sport- en culturele organisaties en verenigingen, scholen en ook mensen zelf zijn belangrijke partners in dit thema.
 3. Stevig werken aan energieneutraliteit en klimaatbestendigheid. Dat is een ongelofelijk belangrijke opgave voor ons allemaal.
  De PvdA doet graag mee in een college dat ernaar streeft dat Zutphen koploper wordt op het gebied van duurzaamheid, energieneutraliteit en klimaatbestendigheid.

Wij herkennen ons sterk in de woorden van Groen Links dat dit geen programma op zich zou moeten worden, maar een overhuivende ambitie die overal doorheen sijpelt. Er liggen kansen en bijzondere oplossingen te wachten op visie, lef en doorpakken. We hoeven er alleen maar voor te kiezen en het te doen. Het is belangrijk dat wij ons beseffen dat de gemeente in haar eentje dit vraagstuk niet kan oplossen, maar zal moeten aanpakken met al haar partners, met veel inwoners en op vele niveaus. Des te belangrijker is het dat het nieuwe college de noodzaak en de urgentie van stevige verduurzaming doorleeft.

Tot slot,
Beste inwoners, Rosalie en Victor,
De PvdA heeft geen breekpunten. Wel een voorkeur voor een stevig college met goede wethouders en een ambitieus programma. Dit achten wij belangrijker dan een samenstelling van verschillende partijen, alhoewel wij een lichte voorkeur hebben voor een samenwerking tussen Groen Links, de SP en de PvdA, aangevuld met een vierde partij. Deze voorkeur is gebaseerd op het feit dat wij in zowel Groen Links als in de SP onze natuurlijke partners herkennen op inhoudelijke gronden.

Wij kijken uit naar ons gesprek,

Met vriendelijke groet,
Annelies de Jonge en Jasper Bloem
Namens de PvdA Zutphen – Warnsveld.

Brief aan de informateurs van de PvdA Zutphen Warnsveld, 30 maart 2018

Redactie

Redactie

Berichten die door de webredactie zijn geschreven.

Meer over Redactie