Door op 11 juni 2013

We hopen veel te kunnen realiseren

De PvdA is voorstander van het Broederenklooster als infrastructureel project om binding tussen mensen mogelijk te maken, als werkgelegenheidsproject om arbeid te bieden, als investeringsproject om bezuinigingen te realiseren, als impuls voor de aantrekkingskracht van onze gemeente en als verheffingsinstrument. Er zijn echter nog wel een aantal toezeggingen van het college nodig, naast antwoorden op resterende vragen.

Op 17 juni aanstaande wordt het project Broederenklooster behandeld in de Raadsvergadering. Lees hieronder het voorlopig standpunt van de PvdA zoals Annelies de Jonge die namens de partij naar voren heeft gebracht tijdens het oordeelsvormend forum op 10 juni jongstleden.

Maatschappelijke binding vergt infrastructuur
We hopen veel te kunnen realiseren met het Broederenklooster. De bibliotheek en het Warnshuus in Warnsveld blijven levensvatbaar, een element dat in de discussie aan de tafel van de gemeenteraad ondergesneeuwd is. De PvdA hecht grote waarde aan de leefbaarheid in onze kernen en dus aan een voldoende voorzieningenniveau. Een bibliotheek en volwaardig dorpshuis dragen daaraan bij, net als een hedendaags en geïntegreerd kunst-historisch aanbod. Maatschappelijke binding vergt infrastructuur en het is die infrastructuur waar het Broederenklooster in voorziet.

Werk
En ook kiest de PvdA voor werk. Met de bouw van het broederenklooster zorgen we voor werk in de bouw en in haar kielzog de vrijetijdssector en detailhandel. Daarbij willen wij aanmerken en ook een toezegging van de wethouder ontvangen dat de criteria van de aanbestedingen zo worden ingericht dat lokale ontwerpers en bouwers een daadwerkelijke kans krijgen te participeren en dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen tevens wordt opgenomen.

Dubbele verantwoordelijkheid
Het Broederenklooster zal, als zij er éénmaal staat, een volgend sierraad zijn in de openbare tentoonstelling die Zutphen heet. Samenwerking tussen de partners kan tot fantastische projecten leiden. De voorgestelde synergie verdampt echter als water voor de zon als niet alle partijen bereid zijn om de kunst en meerwaarde van de ander te begrijpen, te erkennen en te integreren. Deze samenwerking is cruciaal voor het welslagen van dit project, waar de gemeenschap veel geld voor neerlegt. Hierbij moet worden meegenomen dat het complex een publieke en openbare ontmoetingsplaats wordt, met name ook bedoeld voor het doorbreken van ongelijkheden op het terrein van cultureel kapitaal en opleiding. Kunst en cultuur, waaronder ook bibliotheek werk, zijn het venster naar de wereld en vervullen daarmee een maatschappelijke functie van vorming tot kritisch en vrij burgerschap. Wij gaan ervan uit dat de partners doordrongen zijn en zich bewust zijn van deze dubbele verantwoordelijkheid.

Maar dan, het geld
In de eerste plaats is het de bedoeling dat we met het Broederenklooster een forse jaarlijkse bezuiniging van 5 ton realiseren. Wij spreken het vertrouwen uit dat dit ook gaat lukken en dus zal blijken uit het bedrijfsplan. In dit bedrijfsplan zien wij tevens terug dat er dekking is gevonden voor zowel de inrichting- als de frictiekosten binnen de gereserveerde bedragen. Wij vragen ook op dit punt een toezegging van de wethouder. De PvdA zal niet akkoord gaan met een raadsvoorstel waarin meer wordt gevraagd dan de nu gereserveerde vier miljoen. Ten derde: De raad wordt nu gevraagd 8 ton, ofwel 10% van het totale budget, voorbereidingskrediet vrij te maken. Deze 8 ton is een zeer hoog, dan wel te hoog bedrag als je ziet wat daar tegenover staat. De realisatie van een bedrijfsplan ligt eerder in de marge van 1 ton en tel daar een Voorlopig Ontwerp van nog eens een ton bij op. Graag vragen wij extra uitleg van de wethouder op dit punt. Ook zijn wij benieuwd naar de redenen achter de stelling dat een bedrijfsplan niet opgesteld kan worden zonder gelijktijdig met het Voorlopig Ontwerp aan de slag te gaan.

Plaatsen van herinnering
Wij kunnen instemmen met het voorstel om variant 1 verder uit te werken met inbegrip van de positieve punten van variant 3, hoewel wij van mening zijn dat de keuze voor een variant afhankelijk zou moeten zijn van een bedrijfsplan en niet andersom. Variant 3 biedt de meeste kansen om binnen de financiele kaders te blijven. Daarnaast komt deze variant, muv. van nr. 4, het meeste tegemoet aan de verbinding die inwoners van onze gemeente voelen met de plaats van herinnering die het Kloosterhof en Gideon bieden. Natuurlijk kan je hier altijd mitsen en maren tegenover zetten, maar daar gaat het niet om.

De ervaring en herinnering maken onderdeel uit van het leven en zijn onderdeel van identiteit. Identiteit die persoonlijk is en eigendom van mensen zelf. Geheugenplaatsen zoals Gideon en het Kloosterhof activeren deze vorm van identificatie en betekenisgeving en zijn onderdeel van de maatschappelijke realiteit. Wij vragen het college dan ook om de toezegging dat in het ontwerpproces mensen worden betrokken die gespecialiseerd zijn in de omgang met geheugenplaatsen en de persoonlijke- en sociale historische ervaring.

Samengevat
De PvdA kiest, na verkrijgen van de diverse toezeggingen en antwoorden van het college, voor het Broederenklooster als infrastructureel project om binding tussen mensen mogelijk te maken, als werkgelegenheidsproject om arbeid te bieden, als investeringsproject om bezuinigingen te realiseren, als impuls voor de aantrekkingskracht van onze gemeente en als verheffingsinstrument.

Annelies de Jonge
Raadslid namens de PvdA Zutphen – Warnsveld