Door op 21 mei 2014

PvdA proeft onvoldoende vertrouwen

PERSBERICHT

De PvdA heeft de gesprekken met de SP, combinatie CU en CDA en Burgerbelang Zutphen Warnsveld als zeer bijzonder en waardevol ervaren. We hebben erg veel gedeeld, elkaar uitgedaagd en naar elkaar geluisterd. Dit werd mede mogelijk gemaakt door de formateur André Oldenkamp die vanaf het eerste moment gezorgd heeft voor ruimte waarin twijfels in veiligheid en met respect besproken kunnen worden. Juist daarom is de boodschap tijdens deze persconferentie extra wrang.


Desalniettemin constateert de PvdA ook dat er in de afgelopen jaren ontwikkelingen in onze gemeenteraad hebben voorgedaan die de onderlinge verhoudingen tussen partijen op gespannen voet hebben gezet. Dieptepunt was de besluitvorming rondom de kerntakendiscussie in mei 2011, het proces rondom de besluitvorming over het Broederenklooster en ook na de verkiezingen is het niet beter geworden. Die gespannen relaties tussen politieke partijen verhouden zich niet met de uitdagingen waar wij als gemeenteraad wel voor staan. Ik wijs met name op de grote veranderingen in het sociale domein en op de financiën van de gemeente.

Een coalitie heeft naast het uitvoering geven aan deze opgaven ook de belangrijke opdracht om te zorgen voor stabiliteit en samenwerking in de gemeenteraad en met de samenleving, waaronder burgers, organisaties, instellingen en werkgevers. Voor de PvdA is het belangrijk dat die samenwerking zich laat definiëren door woorden als vrijheid, verbinding, verantwoordelijkheid, vertrouwen, versterking, versnelling en vernieuwing.

Helaas heeft de PvdA moeten constateren dat wij er op dit moment onvoldoende vertrouwen in hebben dat de huidige samenstelling van partijen zal leiden tot die noodzakelijke politieke stabiliteit en samenwerking met de gehele gemeenteraad en samenleving die wij niet alleen wenselijk maar zelfs noodzakelijk achten. Die stabiliteit en samenwerking is noodzakelijk om gezamenlijk de uitdagingen in het sociale domein en financiën aan te kunnen en op te pakken, ten behoeve van onze stad en inwoners. De PvdA hoopt en gaat ervan uit dat er op korte termijn een samenwerking tot stand komt die staat voor de inrichting van de zorgzame samenleving, waarin mensen er voor elkaar zijn en werk gemaakt wordt van werk.

Annelies de Jonge
Fractievoorzitter PvdA Zutphen-Warnsveld