Door op 4 juli 2015

PvdA hecht veel waarde aan de huishoudelijk hulp

Gemeenteraad legt stevig fundament onder toekomst Huishoudelijke Hulp.
Op 29 juni heeft de gemeenteraad van Zutphen de hoofdlijnen voor de toekomst van de Huishoudelijke Hulp vastgesteld. Als PvdA hebben wij ons daar stevig voor ingezet. Wij hechten veel waarde aan de Huishoudelijke Hulp. Voor ons is het een voorziening die mensen de mogelijkheid biedt om langer thuis te kunnen wonen.

Het is meer dan alleen een schoonmaakdienst die door een commercieel bedrijf wordt uitgevoerd. Samen met andere raadsfracties heeft de PvdA met succes gepleit voor een toekomstig systeem van Huishoudelijke Hulp dat niet gericht is op winst maken. De gehele raad heeft ingestemd met het nieuwe ontwerp. De toekomstige aanbieder wordt opgenomen in een wijkteam, zal meer samenwerken met andere hulpverleners en zal meer zeggenschap geven aan de eigen medewerkers.

Kort samengevat heeft de raad de volgende uitgangspunten vastgesteld:

 1. Huishoudelijke Hulp blijft beschikbaar voor wie het nodig heeft en het zelf niet kan betalen én regelen. De mogelijkheden die iemand heeft om zelf in oplossingen te voorzien, moeten benut worden.
 2. We streven naar zoveel mogelijk behoud van werkgelegenheid tegen gangbare arbeidsvoorwaarden.
 3. De signaleringsfunctie door de hulpen moet beter benut worden via een functionele verbinding met de sociale wijkteams en wijkverpleegkundigen.
 4. Het budget van het Rijk voor Huishoudelijke Hulp is het financieel kader waarbinnen uitgevoerd wordt.
 5. Een algemene voorziening wordt gecreëerd van waaruit alle Huishoudelijke Hulp verstrekt wordt, ook waar deze betaald wordt door de gemeente.

Vanuit deze uitgangspunten heeft de raad de volgende keuzes voor de toekomst van Huishoudelijke Hulp gemaakt:

 • We doen een beroep op de mogelijkheden die de cliënt heeft om zelf in oplossingen te voorzien, ongeacht de leeftijd, maar wel rekening houdend met de leeftijd.
 • Een vast team van huishoudelijke hulpen per wijk, functioneel verbonden met het sociale wijkteam en de verpleegkundigen.
 • Toekennen van huishoudelijke hulp op basis van een dialoog tussen aanbieder en cliënt, waarbij de werkafspraken op eenvoudige wijze schriftelijk worden vastgelegd.
 • Financiering door middel van een vast bedrag op basis van nader vast te stellen criteria. De criteria zijn bedoeld om te borgen dat de mensen die het echt nodig hebben, daadwerkelijk bereikt en geholpen worden. De financiering wordt verstrekt aan een organisatie die niet vanuit winstoogmerk handelt en waarin de zeggenschap van medewerkers groot is.
 • Het jaar 2016 als overgangsjaar gebruiken opdat de nieuwe werkwijze per 1 maart 2017 definitief kan ingaan.
 • Mogelijk ontstaat er in het overgangsjaar 2016 een tekort. Dit kan de gemeente opvangen vanuit een reserve.

Het gehele raadsbesluit kunt u doornemen op de webpagina:
Jasper Bloem op 3 juli 2015

https://raad.zutphen.nl/vergaderstukken/raadsstuk/toekomst-van-de-huishoudelijke-hulp