Door Jasper Bloem op 28 september 2018

PvdA dient vragen in over bezuinigingsvoorstellen

De gemeente Zutphen moet flink bezuinigen. Om de begroting rond te krijgen heeft het College een pakket maatregelen voorgesteld. De PvdA vindt het belangrijk dat er goed naar de gevolgen van deze bezuinigingen gekeken wordt.

Wij hebben daarom op 19 september een goede bezochte debatavond georganiseerd voor leden en inwoners van Zutphen. Met de op deze avond gemaakte opmerkingen en onze eigen vragen hebben wij technische vragen ingediend bij het college om daarna een goede afweging te kunnen maken in de keuze tussen de verschillende bezuinigingen.
Voor de PvdA is het belangrijk dat de pijn eerlijk verdeeld wordt en dat de gevolgen voor kwetsbare inwoners zo veel mogelijk beperkt worden.

De technische vragen PvdA fractie, 27 september

 • Welke middelen blijven er na de bezuiniging beschikbaar voor de aanpak van armoede onder kinderen?
 • Door een landelijke afname van het aantal mensen op een SW-arbeidsplaats neemt de vergoeding per SW-medewerker toe.
  Welke financiële effecten heeft dit voor Zutphen?
 • Vanwege de wetswijziging in de wet Werk en Zekerheid ontvangen gemeenten over de periode 2015-2017 een tegemoetkoming voor de gemaakte kosten voor transitievergoedingen van SW-werknemers.
  Welke financiële effecten heeft dit voor Zutphen?
 • Hoeveel mensen hebben in de eerste 8 maanden van 2018 de uitstroompremie ontvangen? En welk deel daarvan heeft het wettelijk maximaal bedrag ontvangen? Is er ten opzichte van de eerste 8 maanden van 2017 een toename of afname en met hoeveel? Hoe groot is het aandeel ontvangers dat langer dan een jaar een uitkering heeft?
 • Hoeveel huishoudens met een inkomen tussen 110% en 130% van het sociaal minimum doen een beroep een meedoenregeling?
 • Welke uitgaven van de Graafschap Bibliotheken zijn direct verbonden aan de bibliotheekfunctie?
 • Wat is de boekwaarde van het Warnshuus, zoals in de balans van de Jaarrekening 2017 opgenomen?
 • Waarom is in de Programmabegroting 2018-2021 een structurele reeks opgenomen voor de fietssnelweg en staat er een (mogelijke) incidentele besparing in het bezuinigingsdocument?
 • Hoeveel medewerkers in de ambtelijke organisatie bereiken t/m 2022 de AOW-gerechtigde leeftijd?
 • Hoeveel fte inhuur wordt er momenteel in de ambtelijke organisatie ingezet? Welk deel daarvan wordt ingezet binnen de formatieruimte?
 • Uit hoeveel medewerkers (in fte) bestond de ambtelijke organisatie in 2012 (begin van implementatie Kerntaken-discussie) en hoeveel in 2018?
 • Uit hoeveel medewerkers (in fte) bestond de griffie in 2012 (begin van implementatie Kerntaken-discussie) en hoeveel in 2018?
 • Welke subsidies in het sociaal domein zijn incidenteel begroot?
 • Welke organisatie is de ontvanger van de subsidie voor het toegankelijk maken van erfgoed van 50.000 euro en welk type kosten worden uit deze subsidie gedekt?
 • In het pakket is voorstel 71 opgenomen als een besparing op een subsidie aan particulieren voor onderhoud monumenten. Op welke andere regelingen van de overheid kunnen particulieren een beroep doen voor onderhoud aan monumenten (zoals belastingaftrek en provinciale subsidies)?
 • In de Programmabegroting 2019-2022 staat een negatieve reeks van 1 miljoen euro aan rentelasten, vanwege een verlaging van de rentestand. Welke voordelige effecten heeft de lagere rente op andere onderdelen in de exploitatie, zoals grondexploitaties, vastgoedbedrijf, rioleringsprogramma?
 • Wordt er in het ICT investeringsprogramma acties in gang gezet om het aantal applicaties te rationaliseren?
 • Heeft de korting op de subsidie aan HALT effect op het aantal taakstraffen dat wordt uitgevoerd? Welk deel van de huidige subsidie heeft betrekking op voorlichting?
 • Welke verhoging op de belasting op verbranden van afval wordt per 2019 doorgevoerd? Welke besparing kan de gemeente Zutphen realiseren indien de hoeveelheid restafval wordt verlaagd naar 100 kilo?

Technische vragen PvdA fractie, sept’18

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem