Door Jasper Bloem op 12 november 2018

Bezuinigingen en keuzes

De keuzes die de PvdA heeft gemaakt over de bezuinigingsvoorstellen.
De gemeente Zutphen moet bezuinigingen. Net als veel andere gemeenten ontvangt Zutphen onvoldoende middelen van het Rijk om Jeugdzorg, Maatschappelijke Ondersteuning en Bijstand uit te voeren.

Gemeenten hebben bij een tekort weinig keuze. Als een gemeente niet een sluitende begroting presenteert, verscherpt de provincie het toezicht en heeft de Gemeenteraad minder te zeggen over waar het geld aan wordt besteed.

Daarom heeft het College, waar de PvdA aan deelneemt, een voorstel voor een sluitende begroting voorgelegd aan de Gemeenteraad. In het Collegevoorstel stond een aantal maatregelen die de PvdA meteen kon steunen, zoals een vereenvoudiging van de toegang tot sociale voorzieningen. Een inwoner hoeft dan niet naar verschillende instanties, maar kan bij één loket terecht. Dat is beter én ook goedkoper.

Helaas waren er ook pijnlijke maatregelen nodig. De inzet van de PvdA was de pijn eerlijk te verdelen en de voorzieningen voor inwoners zo veel mogelijk te ontzien. Om dit goed te kunnen beoordelen hebben we op twee PvdA-bijeenkomsten in september en oktober kunnen sparren met leden en ook met andere geïnteresseerden. Voor veel PvdA-leden blijft het van belang om de aanpak van armoede, vooral onder kinderen, voort te zetten. Gelukkig zijn de middelen voor armoedebestrijding niet wegbezuinigd. Dankzij deelname van de PvdA in het College blijft er een budget over voor bestrijding van armoede en schulden dat ruimer is dan in veel andere gemeenten.

Een ander belangrijk punt voor de PvdA is het werk dat de sociale wijkteams in Zutphen doen. Dankzij de sociale wijkteams worden problemen eerder opgemerkt en is er meer nazorg. De laagdrempelige, lichte ondersteuning van de sociale wijkteams is van belang om de bezuinigingen op zwaardere en duurdere vormen van zorg te realiseren. Even leek het erop dat de sociale wijkteams direct in 2019 zouden worden getroffen door de bezuinigingen. Mede dankzij vragen van de PvdA is dat voorkomen. In plaats daarvan wordt een besparing uitgewerkt door gesubsidieerde organisaties in Zutphen meer te laten samenwerken.

In het Collegevoorstel stond ook een bezuiniging op de Bibliotheek opgenomen. De PvdA was bezorgd dat deze bezuiniging zou leiden tot een verschraling van de bibliotheek-voorzieningen voor de inwoners. Voor de PvdA is de bibliotheek nog steeds een plek waar inwoners uit alle lagen van de bevolking kennis van literatuur en wetenschap kunnen opdoen. Daarom heeft de PvdA samen met coalitie- en oppositiepartijen een amendement opgesteld om de bezuiniging op de bibliotheek te schrappen.

Op 5 november heeft de Gemeenteraad de begroting met een meerderheid van stemmen vastgesteld. De coalitiepartijen PvdA, GL, SP en VVD hebben bij de behandeling van de begroting ruimte geboden aan oppositiepartijen en amendementen en moties van hen gesteund.

Toch was het voor de oppositiepartijen nog een brug te ver om ook vóór de gehele begroting te stemmen. Zij gaven aan bezorgd te zijn over de financiële situatie van Zutphen. Uiteraard heeft de PvdA deze zorgen ook en er moet nog veel gebeuren om alle bezuinigingsplannen te realiseren. En tegelijkertijd heeft de PvdA samen met GL, SP en de VVD wél de verantwoordelijk genomen om met deze begroting Zutphen weer financieel gezond te maken.

Jasper Bloem

Jasper Bloem

‘Ik maak mij zorgen over de groeiende tegenstellingen in de samenleving. Voor mij is de PvdA de partij die verschillende mensen kan verenigen. Met de PvdA wil ik dat iedereen het perspectief op een baan heeft, dat alle kinderen toegang hebben tot goed onderwijs, cultuur, sport en zorg en dat ouderen meetellen en niet worden

Meer over Jasper Bloem