Door Harrij Hissink op 20 februari 2017

Jaarverslag 2016 fractie PvdA Zutphen-Warnsveld

De fractie van de PvdA Zutphen-Warnsveld heeft er een druk jaar op zitten. Veel tijd werd besteed aan het zoeken naar een nieuwe burgemeester. Arnold Gerritsen stopte, na bijna 17 jaar, met zijn werkzaamheden. Op de Nieuwjaarsreceptie van 2016 nam Zutphen afscheid van hem. Per 1 februari 2016 werd aan hem bij koninklijk besluit eervol ontslag verleend. Begin januari droeg Commissaris der Koning Clemens Cornielje mevrouw Carry Abbenhues voor als waarnemend burgemeester en op 1 februari werd zij officieel benoemd.

Daarna begon de zoektocht naar de opvolger. In april werden de fractievoorzitters als lid van de vertrouwenscommissie benoemd. Deze commissie werd aangevuld met wethouder Patricia Withagen als adviseur namens het college. Er werd eerst een profielschets opgesteld. Daarvoor zijn ook de bewoners van Zutphen en Warnsveld bevraagd. Zij konden o.a. online hun wensen over het profiel van de nieuwe burgemeester kenbaar maken. De uiteindelijke profielschets is door de Gemeenteraad goedgekeurd.  Daarna werden er kandidaten geworven. Hierna volgden de gesprekken met de kandidaten en uiteindelijk kwam er een aanbeveling terug bij de raad. Het raadsbesluit over de voordracht werd vervolgens via de CdK gestuurd aan de minister van BZK, waarna er een Kroonbenoeming volgde.

Op 20 dec. werd in een raadsvergadering tot ‘eervolle ontheffing van het waarnemend burgemeesterschap’ van Carry Abbenhues besloten. Annemieke Vermeulen werd vervolgens op 23 december in een speciale raadsvergadering als nieuwe burgemeester beëdigd en geïnstalleerd.

Op 17 maart 2016 presenteerde Roelof Van Netten, onderzoeker en gemeentesecretaris/directeur bij de gemeente Papendrecht, zijn rapport met een reflectie op het rapport Sterk Bestuur van de Provincie Gelderland aan de raad gepresenteerd. Het college van B en W had hem hiervoor gevraagd. In het vervolgens door het college opgestelde gespreksdocument zijn voor de komende jaren drie doelen geformuleerd met zes speerpunten.

 1. We stimuleren een goed ondernemersklimaat. Economische structuurversterking en vernieuwing van onze lokale economie is nodig om werkgelegenheid te behouden en te stimuleren. We willen bedrijven blijvend binden en starters een kans geven.
 2. We zijn aantrekkelijk voor (potentieel) krachtige Zutphenaren. Mensen die koopkrachtig zijn, regie hebben over hun eigen leven en sociaal en cultureel actief en vaardig zijn leveren zijn van belang voor de (economische) kracht en de dynamiek van Zutphen en Warnsveld.
 3. We versterken de positie van kwetsbare mensen die het in hun leven niet op eigen kracht redden en voor inkomen, werk en een dak boven hun hoofd aangewezen zijn op de overheid, zodat ze hun zelfstandigheid kunnen vergroten.

Dit leidt tot de volgende zes speerpunten:

 1. Werk maken van werk.
 2. Investeren in de binnenstad.
 3. Versterken van het woonklimaat.
 4. Inzetten op Cleantech.
 5. Inzetten op innovatie in de zorg.
 6. Meer inzetten op samenwerking in de Stedendriehoek.

Met deze drie doelen en zes speerpunten zal de komende jaren gewerkt worden.

Door Stichting Zutphen Promotie werd ook dit jaar hard gewerkt aan de opdracht om Zutphen steviger op de kaart te zetten, de krachten van alle betrokkenen te bundelen en te positioneren. Middelen werden hiervoor beschikbaar gesteld. Dit gaat bijdragen aan de volgende ambities:

 • Een positief vestigingsklimaat;
 • Goed economisch klimaat;
 • Vergroten kansen en mogelijkheden toeristische sector;
 • Versterken woonklimaat;
 • Duurzame, toekomstbestendige en innovatieve economie.

De ontwikkelingen op de Mars gaan gestaag door. De nieuwe haven is aangesloten op de IJssel. De – prachtige en inmiddels wereldberoemde – onderdoorgangen die de Mars met het centrum verbinden zijn gerealiseerd. Waar er eerst nog veel commentaar was op het kunstproject van de provincie in de onderdoorgangen, heeft dat nu plaats gemaakt voor veel enthousiasme bij veel inwoners van de Zutphen. Ik hoor regelmatig dat men er een paar keer extra doorheen rijdt voor de beleving. Zo kan het verkeren!

De transities in het sociale domein verlopen redelijk goed en liggen op schema. Onze fractie heeft ook dit jaar weer dankbaar gebruik gemaakt van de ondersteuning uit de werkgroep Decentralisaties. In het verslag van de werkgroep kun je hier meer over lezen.

In de zomer van 2016 is het Kader voor de buurtsportcoaches vastgesteld. Op basis van dit kader zijn inmiddels alle ruim negen buurtsportcoaches  aan het werk. Hun taak is het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud. Onze fractie volgt deze ontwikkelingen met veel genoegen maar ook met een kritische blijk omdat we willen dat iedereen mee kan doen aan bewegen en/of kan sporten in Zutphen. De werkgroep sport is een prima ondersteuning voor de fractie. De werkgroep sport komt maandelijks bij elkaar en we bespreken, de actualiteiten, onze visie op sport en de acties die we kunnen ondernemen om de PvdA ook als sportpartij te laten gelden.

Het armoedebeleid wordt herijkt. Dit is een langdurig en zorgvuldig proces. Vele betrokkenen zijn gesproken en er ligt een concept waar de PvdA goed mee kan leven. Meer aandacht voor menselijk aspect: o.a. schaamte en luisteren. De Uitgangspunten van ‘Meedoen en rondkomen’ zijn nog valide, maar er zal meer focus gelegd worden op de thema’s:

 • Meedoen naar vermogen;
 • kinderen in armoede;
 • Het gebruik van de regelingen;
 • Het verbeteren Schulddienstverlening.

Bovendien worden armoede en schulden een samenhangend thema gezien.

Dit jaar heeft de gemeenteraad ook de cultuurnota, grotendeels voorbereid door onze wethouder Annelies de Jong, aangenomen. Wij hebben gepleit voor een breed cultuurbeleid. Kunst en cultuur moet – actief en passief – toegankelijk zijn voor alle burgers van Zutphen. Dat gaat vorm krijgen in prestatie-afspraken met onze Zutphense culturele instellingen zoals o.a. met onze bibliotheek, de Muzehof, maar ook met de Luxor. Denk daarbij o.a. aan leesbevordering en muzikale vorming op de basisscholen.

In de Hanzehof wordt in de komende jaren voor meer dan een miljoen euro geïnvesteerd. Daarmee wordt het achterstallig onderhoud ingehaald en kan gewerkt worden aan een goede toekomst voor onze schouwburg en de unieke Buitensociëteit.

De fractie houdt om de week haar fractievergadering ter voorbereiding op de eerstvolgende forum- en raadsvergadering. Het eerste halfuur is gereserveerd voor bewoners, bedrijven of organisaties uit het Zutphense die overleg willen met de fractie. Hier werd regelmatig gebruik van gemaakt. We gaan als fractie regelmatig op werkbezoeken bij allerlei instanties of in Zutphen gevestigde ondernemingen. De mensen van deze organisaties stellen dit, zo blijkt elke keer, zeer op prijs. Denise Ter Horst verzorgt als fractiesecretaris, naar volle tevredenheid van de fractie, onze notulen en ondersteunt de fractie met allerlei regelwerk.

Hieronder een overzicht van de moties, amendement en initiatiefvoorstel waarbij onze fractie betrokken was:

 • Motie: Experimenteren met vertrouwen door minder regels in de bijstand. Aangenomen: 14-03-2016;
 • Motie: de Bovenkamer. Ingetrokken 14-03-2016;
 • Motie: Maatwerk voor vluchtelingen: nieuw talent voor Nederland. Aangenomen 11-04-2016;
 • Motie: Toegankelijkheid de norm, ontoegankelijk de uitzondering! Aangenomen: 11-04-2016;
 • Motie: Innovatief parkeerbeleid t.b.v. autoluw ‘s-Gravenhof. Aangenomen 21-11-2016;
 • Motie: Energieneutrale IJsselkade Zutphen. Aangenomen: 19-12-2016;
 • Motie: Streaming raadsvergaderingen. Aangenomen: 19-12-2016;
 • Amendement: Cultuuragenda 2016. De kunst van samen vernieuwen – extra budget voor filmtheater Luxor. Aangenomen: 04-07-2016;
 • Initiatiefraadsvoorstel: Onderzoek verbeteren Industriehaven Zutphen. Aangenomen: 21-11-2016

Zutphen, 3 februari 2017

Harrij Hissink, fractievoorzitter.

PvdA fractie Jaarverslag 2016 def

Harrij Hissink

Harrij Hissink

Geachte lezer, ik ben 71 jaar oud, geboren en opgegroeid in Zutphen. Het is een geweldige plaats om te wonen, te werken en te ondernemen. Gedurende 30 jaren heb ik samen met mijn Elly en werknemers een brood-en banketbakkerij gerund in de Spittaalstraat. Na deze periode ben ik actief geworden bij de PvdA-Zutphen-Warnsveld om mijn

Meer over Harrij Hissink