Door Frans Heitling op 8 april 2015

Het verhaal van een volksvertegenwoordiger

De tijd dat er in Zutphen iedere keer wel wat geld te verdelen was ligt definitief achter ons. Dat maakt een raadslidmaatschap niet automatisch leuk. Er is immers zelden een vrolijke boodschap te verkondigen. Dat betekent dat je als raadslid moeilijke beslissingen moet durven nemen en verantwoorden. Dan komt het vooral aan op een sociaaldemocratisch kompas. Sterkste schouders, zwaarste lasten. Concreet betekent dit: welke maat hanteer je bij bezuinigingen en keuzes waarvoor de gemeente staat: minimabeleid, WMO, huishoudelijke hulp, enz.

Kwaliteit in de uitvoering wordt dan van groot belang. Organiseert de gemeente haar dienstverlening wel op een slimme en effectieve manier, zodat sociale doelstellingen ook daadwerkelijk kunnen worden gerealiseerd? Blijft de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening op een fatsoenlijk niveau?

Wanneer een organisatie financieel onder druk staat is juist dat van groot belang. Kent het gemeentelijk apparaat een cultuur waarin tijdig zowel inhoudelijk als financieel verantwoording afleggen de norm is? Deze vraag gaat niet over wantrouwen richting ons ambtenarenapparaat. Integendeel, ik ben er echt van overtuigd dat 99,9% van de Zutphense ambtenaren integer hun werk doen. Echter tijdig formeel en financieel verantwoording afleggen en een goede kwalitatieve invulling van de control-functie is juist nu erg belangrijk. Deze boodschap kan ik in de Rekenkamer goed kwijt. Juist daar kijk je naar de kwaliteit van de uitvoering en hoe die georganiseerd is. Met deze vragen en bevindingen in het achterhoofd keek de Rekenkamer ook naar de organisatie van het Plein en bracht daar verslag over uit.

In deze periode van bezuinigen moet je ook een kunst- en cultuurbeleid uitdragen. Ook daar komen lastige vragen op ons af. Hanzehof kost per jaar veel geld. Hoe duurzaam is dat en welke alternatieven zijn er? Voor een deel is privatisering en meer ondernemerschap binnen de Hanzehof daarvoor een oplossing. Maar hoe kijken we naar de bibliotheek? Die zal over een aantal jaren ongetwijfeld minder papieren boeken uitlenen en misschien wel meer e-books. Echter de bibliotheek kent een breed programma rond leesbevordering en het tegengaan van laaggeletterdheid. Iets waar ik mij graag sterk voor maak.

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling

Frans Heitling is van november 2017 tot mei 2018  interim-voorzitter geweest. Frans was jarenlang raadslid.

Meer over Frans Heitling