Door Petra Smeenk op 7 september 2013

Eensgezindheid maakt samen optrekken mogelijk

Afgelopen weken hebben we in de krant kunnen lezen dat Vitens bezig is om de kachel, die het water in de winter op de juiste temperatuur moet brengen, om te zetten van diesel naar gas. Bij navraag bij de gemeente blijkt dat Vitens kan volstaan met een melding die binnenkort wordt beoordeeld door de omgevingsdienst Achterhoek en dat Vitens vooruitlopend op toestemming is begonnen met de werkzaamheden. Ook heeft Vitens de bewoners, weliswaar summier de benodigde vergunning heeft en dat, weliswaar summier, Vitens de inwoners per brief hierover geïnformeerd. Toch geeft deze ombouw weer veel onrust in de wijk, wat heel begrijpelijk is!

Een resumé, zoals de PvdA fractie terugkijkt op de afgelopen 3,5 jaar.

Onze fractie heeft vanaf het begin van deze raadsperiode veel contact gehad met de bewoners van de Teuge.  We zijn op een zaterdag de wijk in geweest  en we hebben gesproken met individuele bewoners en zijn op alle bijeenkomsten geweest die gingen  over de problemen rondom de WKO in deze wijk. Wij hebben dit probleem op de agenda van de raad gekregen waarna de raad zich raadsbreed heeft ingezet voor een mogelijke oplossing voor het probleem van de niet goed werkende WKO.

Juist door de complexiteit, 4 betrokken partijen (de bewoners,  gemeente, bouwers en Vitens), juridische aansprakelijkheid en technische problemen rondom WKO, verliep de voortgang, zeker in de ogen van de bewoners, traag.

Verschillende oplossingen werden genoemd en in de zomer van 2011 leek een oplossing nabij. De raad nam een motie aan waarbij 3 ton gemeenschapsgeld werd gereserveerd om bij te dragen aan een definitieve oplossing waarbij de inwoners een individuele ketel zouden krijgen en een éénmalige vergoeding voor de onkosten als coulance met als voorwaarde dat de inwoners de finale kwijting, zouden accepteren.

Helaas bleek het niet mogelijk om tot overeenstemming te komen, de inwoners gingen niet akkoord, waarna een periode ontstond van tegenstellingen. Sommige bewoners wilden herstel  WKO, anderen wel de ketel maar ontevreden over het coulancebedrag. De bewonersvereniging was verdeeld, er waren bestuurswisselingen, de communicatie met de gemeente en Vitens verliep niet altijd goed, en de onvrede nam toe. Er bleven problemen met de verwarming, zoals koude douches, te hoge energierekeningen.

Vitens hield zich stil, terwijl zij de verantwoordelijk zijn voor de oplossing omdat zij geen deugdelijk WKO-systeem leverden, en de bewoners raakten verder verdeeld. De gemeente heeft zich naar onze mening opgesteld conform de opdracht van de raad. De gemeente heeft zorgplicht en wil bijdragen aan een oplossing maar aanvaardt geen juridische aansprakelijkheid omdat Vitens niet levert wat zij volgens het convenant zou moeten leveren, namelijk een goed werkend WKO-systeem. En Vitens bleef stil….

Na weer een winter met, voor sommige bewoners,  problemen met het verwarmen van hun huis, praat de raad in januari 2013 over de stand van zaken. Het blijkt dat een groot deel van de bewoners wel een individuele oplossing wil, maar het coulancebedrag te laag vindt. Vervolgens wordt er een motie ingediend en aanvaard in de raad die het college oproept om de bewoners van De Teuge bij te staan in het zoeken naar mogelijke oplossingen (zie motie ‘Steun aan de bewoners De Teuge’, januari 2013). Hiervoor is wel nodig dat de inwoners het samen eens zijn. De gemeente kan, als de inwoners dat tenminste willen, middels het convenant met Vitens, herstel van de WKO afdwingen, maar dat willen de meeste bewoners niet. Er ontstaat een patstelling. De gemeente, bij monde van het college, wil de wensen en belangen van de inwoners onderseunen/vertegenwoordigen, maar de bewoners zijn verdeeld, Vitens wordt aangespoord om met alle bewoners individueel te gaan praten. Vitens laat weten de WKO te willen herstellen. Vitens heeft een onderzoek laten uitvoeren dat laat zien dat herstel van de WKO technisch mogelijk is maar de bewoners hebben daar, begrijpelijk, helemaal geen vertrouwen in. Zij hebben zoveel slechte ervaringen met de WKO en een aantal onderzoeken die in het verleden gedaan zijn wijzen uit dat WKO niet mogelijk is, dus waarom nu opeens wel?

Wat nu? De PvdA fractie denkt dat een individuele oplossing het meest recht doet aan de belangen en wensen van de bewoners van De Teuge, maar of dat haalbaar is? De gemeente kan alleen het herstel van WKO, middels het convenant, afdwingen. Vitens is verantwoordelijk voor een goede, realistische oplossing.

De PvdA is van mening dat de bewoners in grote meerderheid een uitspraak moeten doen wat zij wel willen en dat de bewoners eensgezind moeten optrekken, dat zal hun positie behoorlijk versterken t.o.v. Vitens.

Als bewoners het in grote meerderheid eens zijn over wat ze wel willen  dan kan de gemeente haar rol, ondersteunen en vertegenwoordigen van de wens van bewoners, t.o.v. Vitens, ten volle innemen, vanuit de tekst van de beide moties die over dit onderwerp zijn ingediend en aangenomen in de raad in 2011 en 2013.

Naar onze mening moet er met de betrokken partijen een tijdspad worden opgesteld, hierbinnen kunnen eventuele gerechtelijke uitspraken worden afgewacht en beoordeeld, zodat kan worden vastgesteld wat er in redelijkheid kan worden overeengekomen tussen de bewoners en Vitens.

Namens de PvdA fractie,

Petra Smeenk, fractievoorzitter.

Petra Smeenk

Petra Smeenk

Mijn naam is Petra Smeenk, sinds eind november lid van het bestuur van de PvdA Zutphen-Warnsveld. Ik ben al lang lid van de PvdA, ben voorzitter geweest van de campagnecommissie, vervolgens 4 jaar in de raad gezeten waarvan 2,5 jaar als fractievoorzitter. Naast mijn politieke werk ben ik verpleegkundige, docent verpleegkunde en teamleider verpleegkunde bij

Meer over Petra Smeenk