Door op 9 april 2014

Breuk met het verleden, Zutphen krijgt een liberaal college

De informatieperiode is ten einde, het nieuwe college is in aantocht.
Partijgenoten, ik val maar gewoon met de deur in huis. Zoals we reeds hadden verwacht zal de PvdA de komende tijd in de oppositiebanken plaats gaan nemen. Burgerbelang Zutphen – Warnsveld, D66, Groen Links en VVD gaan de klus met elkaar proberen te klaren.

Op hun schouders rust een belangrijke en verantwoordelijke (uitvoerende) taak, zeker als we kijken naar de veranderingen in het domein van zorg en welzijn en werk en inkomen. Het is natuurlijk bijzonder jammer dat de PvdA de komende periode geen bestuursverantwoordelijkheid zal dragen, maar de verkiezingsuitslag heeft het ernaar gemaakt.

Mede namens jullie bedank ik dhr. Pieter van Veen, informateur, bijzonder voor zijn werk. Dhr. van Veen heeft op een bijzondere wijze met grote openheid, toewijding, inspanning en scherpte leiding heeft gegeven aan de verkennende fase die vandaag is afgerond.
Deze fase begon met een gesprek met iedere partij op woensdag 26 maart jongstleden. Namens de PvdA hebben Harry Hissink en ikzelf dat gesprek gevoerd. Aan de orde kwamen onze analyse van de verkiezingsuitslag, ons idee over een toekomstig college en de tien, volgens de PvdA, belangrijkste politieke hoofdlijnen voor de toekomst van onze gemeente en inwoners. In dat gesprek hebben wij naar voren gebracht dat wij van mening waren dat Burgerbelang Zutphen – Warnsveld en de SP, gezien de grote winst van beide partijen, het samen moesten proberen, aangevuld met partijen zoals D66 (ook gewonnen) en Groen Links.
Ook hebben wij aangegeven verantwoordelijkheid niet uit de weg te gaan, mocht ons dat gevraagd worden. Wel onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de PvdA in een nieuw college een duidelijk profiel zou kunnen ontwikkelen. Besturen om het besturen past ons niet.

Met betrekking tot de hoofdlijnen hebben wij aandacht gevraagd voor (behouden, aantrekken een aanpak van) (jeugd-)werkgelegenheid, goed onderwijs en een sterke relatie tussen onderwijs en bedrijfsleven, strijd tegen armoede en voor participatie, sport en cultuur als belangrijke (preventieve) pijlers in het sociale domein, menselijke maat in zorg en welzijn, fatsoenlijk(e) inkomen en arbeidsvoorwaarden in de thuiszorg en strijd tegen bureaucratie, ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers inclusief buurthuizen en goede dagopvang, samenwerken met cliëntorganisaties en organiseren van kritiek, zeer goede inrichting van de jeugdzorg, plan voor de woningmarkt en bevordering van leefbaarheid, aanpak van de bestuurscultuur.
Al snel bleek dat de PvdA (3 zetels), net als de Stadspartij (3 zetels) op de reservebank terecht kwam. Later kwam daar de SP (5 zetels) bij en vielen ook het CDA (2 zetels) en de CU (1 zetel) af.

Met betrekking tot de SP vind ik het bijzonder jammer dat die partij, ondanks de grote winst, geen verantwoordelijkheid zal dragen. Het bleek dat de partijen er programmatisch niet uit kwamen met de SP. De partij zette erop in dat de decentralisaties in de zorg niet per definitie binnen het door het Rijk beschikbare budget gerealiseerd zou moeten worden, maar de gemeente ook haar verantwoordelijkheid moet nemen en structureel geld moet vrij maken voor deze belangrijke hervorming. Wat mij betreft een goed standpunt, waarover we met de SP verder van gedachten zullen gaan wisselen.
Ook wilde de SP geen nieuwbouw op het Gideon plein, ten behoeve van het te realiseren Broederenklooster. Hoewel er een versoberde variant zal komen van het reeds versoberde plan, zal nieuwbouw wel gerealiseerd worden.

Nu gaan BBZW (5 zetels), D66 (4 zetels), GL (3 zetels) en VVD (3 zetels) onderhandelen over een te vormen coalitieakkoord. Tot formateurs zijn dhr. Pieter van Veen en dhr. Wim de Boer benoemt. Wanneer dit af is en het nieuwe college aantreed is nog niet bekend.
De kern van dat akkoord bestaat uit de volgende beleidslijnen: Zorg op 1, in stand houden van het sociaal vangnet, versterken van de economische positie, divers aanbod van onderwijs en voorzieningen voor jeugd en jongeren, kunst en cultuur als voorwaarde voor aantrekkelijke stad, Broederenklooster ontwikkelen tot een levendige ontmoetingsplaats, ambities energieneutraal vasthouden, aantrekkelijke woongemeente, groen en openbare ruimte als gezamenlijke zorg, financiën en organisatie op orde.
Een extra bespreekpunt is de wijze waarop de portefeuilleverdeling en keuze voor wethouders tot stand komt. Er wordt gestreefd naar bestuurlijke kwaliteit in verband met de verantwoordelijkheden waar we voor staan. Over een aantal punten cq dossiers worden expliciet geen afspraken gemaakt.

Bijzonder is natuurlijk de zeer smalle meerderheid van de nieuwe politiek bestuurlijke samenwerking in onze gemeente. Samen hebben de partijen 15 van de 29 zetels. Een ieder is zich er goed van bewust, ook wij, dat er samenwerking gezocht zal moeten worden met de andere partijen in de gemeenteraad tbv. een krachtige en stabiele toekomst. In ons gesprek met dhr. Van Veen hebben wij aangegeven dat de PvdA zich te allen tijde constructief zal opstellen.

Partijgenoten,

De nieuwe coalitie is liberaal. Daar moeten we niet moeilijk over doen. En dat betekent een breuk met het verleden van Zutphen en Warnsveld, ook al zijn er deze keer in totaal rond de 300 stemmen meer naar links gegaan dan in 2010. Waar liberalen van mening zijn dat mensen de kansen moeten grijpen die er zijn, zelf kansen moeten maken en overheidsbemoeienis meer kapot maakt dan je lief is, geloven wij dat er kansen geschapen moeten worden, dat mensen in staat gesteld moeten worden of in ieder geval geholpen om ook werkelijk iets te kunnen.
Wat mij betreft ligt er de komende periode daarom een bijzondere opdracht voor de PvdA. Wij zullen kiezen voor bestaanszekerheid, goed werk, verheffing en binding. Als sociaaldemocraten weten wij dat niet alles dat van waarde is, in geld is uit te drukken. Wij staan voor een samenleving waarin het gemeenschappelijke telt, waarin sterke schouders zware lasten tillen. In het bijzonder zullen wij strijden en draagvlak in de Gemeenteraad zoeken voor

  1. het vergroten van werkgelegenheid, zekerheid, fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden en oplopende lasten
  2. goede en toegankelijke zorg en ondersteuning aan mantelzorgers en
  3. tegengaan van de tweedeling in de samenleving die steeds scherper zichtbaar aan het worden is.

Met hartelijke, strijdbare en rode groet,
Annelies de Jonge