Door Marjolein Pronk op 28 april 2013

Gun kansen aan lokale ondernemers

In aanbestedingsprocedures moeten dusdanige voorwaarden worden opgenomen, dat de lokale werkgelegenheid kansen wordt gegund. Dit vindt de fractie van de PvdA Zutphen-Warnsveld.

Aanleiding is de aanbesteding van de WMO Huishoudelijke Hulp die onlangs heeft plaatsgevonden en de aanbesteding voor de 42 starterswoningen in Leesten- Oost. In de komende tijd vinden nog meer aanbestedingen plaats van grote projecten zoals de bouw van het nieuwe zwembad, Broederenklooster, Noorderhaven en Rivier in de Stad. Maar ook voor de inkoop van bijvoorbeeld de WMO-hulpmiddelen is een aanbestedingstraject gestart.

De fractie van de PvdA Zutphen- Warnsveld vindt dat lokale ondernemers daarbij een eerlijke kans moeten krijgen. Geen voordeel, maar een eerlijke kans. Het aanbestedingsbeleid van de gemeente moet daarom worden geanalyseerd op onnodige barrières voor lokale en regionale ondernemers.

Het werkgelegenheidsaspect is bij door de gemeente te realiseren projecten van groot belang. Een positief werkgelegenheidseffect draagt bij aan het verkrijgen en behoud van draagvlak voor groteprojecten in de Zutphense samenleving. Bovendien vindt de fractie dat ook leerbedrijven en onderwijsinstellingen profijt kunnen hebben van de innovatieve ontwikkelingen die spraakmakende projecten nu eenmaal genereren.

Voor ons dé reden om de de borging van regionale werkgelegenheid – voor zover de wet dat toelaat – bij door de gemeente te realiseren projecten zo te benadrukken. Daarnaast resulteert een aangepast aanbestedingsbeleid in een duurzamere uitwerking van ‘social return’ (Nederlandse term = sociale winst), door bij aanbestedingen aandacht te besteden aankansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

De PvdA Zutphen-Warnsveld is ervan overtuigd dat ‘social return on investment’ aanzienlijk positief effect zal hebben op de werkloosheidscijfers in onze gemeente. Dit houdt in dat bij aanbestedingen boven een bepaald bedrag de gemeente eist dat de opdrachtnemer 5 procent van de loonsom besteedt aan bijvoorbeeld opleidingsplaatsen, inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt of inzet van werklozen.

Maar een creatieve ondernemer kan natuurlijk ook zelf met een alternatief plan komen om invullingte geven aan deze 5-procentnorm.

Per 1 april 2013 zijn nieuwe aanbestedingsregels in werking getreden die de opvatting van onze fractie ondersteunen. Zo mogen opdrachten niet meer op zo’n manier worden geclusterd dat kleinere bedrijven geen kans meer maken en de eisen die bij een aanbesteding aan een ondernemer worden gesteld moeten in verhouding staan tot de opdracht.

Uiteraard moeten er garanties blijven bestaan voor een goede uitvoering van het werk. De nieuwe aanbestedingsregels bieden daartoe niet alleen de mogelijkheid,maar ook nieuwe kansen. Het College van B enWheeft onlangs aangegeven dat ook zij met een beleidsnotitie over Social Return on Investment komt en dat er een discussieforum komt met raadsleden over aanbesteden.

De fractie van de PvdA is ervan overtuigd dat de nieuwe regels het College van B enWalle mogelijkheid bieden om in aanbestedingsprocedures zodanig voorwaarden op te nemen dat de lokale werkgelegenheid kansen wordt gegund!

Marjolein Pronk, raadslid PvdA

Marjolein Pronk

Marjolein Pronk

Mijn naam is Marjolein Pronk. Geboren in 1961 te Amsterdam. Sinds 1982 woonachtig in Zutphen. Als interim-voorzitter van het bestuur wil ik mij inzetten voor een PvdA Zutphen-Warnsveld die door de inwoners gezien wordt als een partij die opkomt en durft te strijden voor het bereiken van haar idealen. Tijdens mijn periode als PvdA raadslid

Meer over Marjolein Pronk